2016: De gedeelde stad

De afgelopen jaren heeft het BAI in zijn jaarprogramma’s veel aandacht besteed aan landelijke en regionale thema’s en vraagstukken binnen de verander(en)de economie, die ook in ‘s-Hertogenbosch hun invloed hebben. Er is gekeken naar een aantal initiatieven van kleinere partijen in de stad, die in dit speelveld zichtbaar werden toen ontwikkelingen van grote partijen stil kwamen te liggen. Traditionele, institutionele partijen traden ook in Den Bosch terug, er kwamen nieuwe opdrachtgevers, de gemeente gingen op zoek naar een nieuwe rol. We hebben daarmee een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied die in onze stad spelen. 

In dit speelveld hebben ook ontwerpers een nieuwe rol gekregen. Naast het ontwerpen aan de fysieke verschijning van de stad, zijn het proces en de verbinding tussen alle partijen, veel belangrijker geworden. De rol van de ontwerper is verbreed en verdiept.

In 2016 stellen we ‘de gedeelde stad’centraal. We doen dit vanuit de brede rol die de ontwerpers van de stad hierin spelen. Hoe komen we van een ambitie, droom of opgave naar een betekenisvolle en duurzame ingreep in onze leefomgeving? Hoe ontstaat, in het krachtenveld van visies, eisen en wensen, de fysieke stad? Hoe gaat de ontwerper om met politieke, economische en maatschappelijke belangen? En wat dragen nieuwe ruimtelijke oplossingen bij aan de beleving van en het welzijn in de stad?

Het BAI ziet drie belangrijke perspectieven die leidend zijn in de ontwikkeling van de stad. Allereerst het publieke perspectief, zoals vertegenwoordigd door gemeente en provincie met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en een beleidsmakende en -uitvoerende blik. Daarnaast het perspectief van de bouwers/ontwikkelaars (de bouwkolom) die de economische, technische en uitvoerende kant van de ontwikkeling van de stad inbrengen. Tenslotte het perspectief van de inwoners/gebruikers van de stad, die uit persoonlijke betrokkenheid veel energie in de stad brengen, maar voor wie het ontwerp- en realisatieproces vaak een black box. Inwoners & gebruikers haken daardoor vaak pas aan wanneer het resultaat er eenmaal is.

In de stad komen deze drie perspectieven voortdurend, in wisselende verhoudingen, bij elkaar. De ontwerpers van de stad, architecten en stedenbouwkundigen, verbinden deze belangen aan een specifieke locatie en geven op die manier concreet vorm aan onze leefomgeving. 

                      

Het BAI neemt deze brede en essentiële rol van de ontwerper van de stad als uitgangspunt. De ontwerper als oplosser van de puzzel, als bedenker van een ruimtelijke oplossing of het gebouwde antwoord en dé verbindende partij tussen de perspectieven.

Het BAI wil dit doen door samen het experiment aan te gaan en nieuwe manieren te zoeken om in het debat rondom architectuur en stedenbouw waarde toe te voegen, met als doel ontwikkelingen verder te brengen dan slechts ‘een goed idee’of ‘een relevant thema’. Daarbij wil het BAI op actieve wijze bijdragen, partijen uitdagen om verder te gaan dan praten, om uiteindelijk te komen tot concrete acties of vervolgstappen.