2018: Dossier Spoorzone

In 2018 gaan we werken met vier dossiers en actuele thema’s die relevant zijn voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. We bundelen hiervoor al onze kennis en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en trekken conclusies.

DOSSIER STADSONTWIKKELING: SPOORZONE

Een discussie over verleden en toekomst van de Spoorzone komt op het juiste moment: er wordt nu door de gemeente ’s-Hertogenbosch actief gezocht naar de mogelijkheden voor dit gebied en er is behoefte aan reflectie vanuit de stad. Het BAI brengt dit gesprek, als belangrijke kennispartner, mee op gang.

Activiteiten als een stadsgesprek en een ontwerpwedstrijd zijn daarbij niet langer abstract maar (bijna) realistisch. Bovendien gaan ze over meer dan ruimtelijk ontwerp alleen, waardoor ze waardevol zijn voor meerdere plekken in het land. In bijna alle Nederlandse steden spelen immers 'ontwikkellijnen' zoals in de Spoorzone: ‘stedelijk programma’, ‘kwaliteit van openbare ruimte’, ‘herbestemming van industrieel erfgoed’, ‘bereikbaarheid’ en ‘energietransitie’.

Het BAI gaat de ruimtelijke component van een aantal van dit soort 'ontwikkellijnen' verkennen. Daarnaast faciliteren we het gesprek over de ontwikkeling, met een werksessie waar we ingaan op de actuele vragen in het proces en, naast de lokaal relevante kennis, voorbeelden uit het land aandragen.

Ook de ontwerpwedstrijd zal zich richten op één of meerdere 'ontwikkellijnen': het wordt een concrete opgave in het gebied, met randvoorwaarden die voortkomen uit de werksessie. 

Het Dossier Spoorzone bevat straks een samenvatting van alle activiteiten en gesprekken, aangevuld met een breder essay over de ontwikkeling van spoorzones in het algemeen in vergelijking met de Bossche situatie. Ook blikken we vooruit, met een inventarisatie van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden.

Dossier Spoorzone geeft zo enerzijds weer wat er nu gebeurd, terwijl de ontwerpwedstrijd en werksessie laten zien wat er in de toekomst mogelijk is. Het dossier toont wie er actief zijn in de ontwikkeling en biedt inspiratie vanuit andere steden.

Dossier Spoorzone wordt online gepubliceerd, mogelijk ook in breder verband van de Spoorzone-transformatie.

PROGRAMMA

Vervolgsessie Spoorzone
In 2017 organiseerden we een Stadsgesprek (Denksessie Spoorzone), waar we met alle betrokkenen spraken over de toekomst en de ontwikkelrichting van de Spoorzone. In 2018 gaan we verder: we organiseren een Vervolgsessie, waarbij we ingaan op één of meerdere concrete ontwikkellijnen, mogelijk in de vorm van een werksessie. In deze sessie werken we met stakeholders concreet aan een aantal deelvragen. In de aanloop naar deze sessie wordt een aantal stakeholders al gevraagd om na te denken over de toekomst en hun positie daarin. Deze gesprekken worden gepubliceerd in Dossier Spoorzone en vormen een basis voor verdere discussie.

Ontwerpwedstrijd
Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt gezocht naar relevante plekken in de Spoorzone waar een ontwerp kan bijdragen aan het stadsleven. De inzendingen van de ontwerpwedstrijd worden gebruikt als inspiratie voor daadwerkelijke ingrepen, met aandacht voor een bredere discussie over soortgelijke locaties.

Dag van de Architectuur
Op de Dag van de Architectuur (1, 2 en 3 juni 2018) richten we ons voornamelijk op de Spoorzone. We onderzoeken of het mogelijk is om meerdere locaties toegankelijk te maken voor het publiek en of we korte lezingen kunnen (laten) verzorgen over de verschillende deelgebieden en projecten. Het BAI neemt hier een coördinerende rol, zodat we een breed programma kunnen neerzetten. Hierbij haken we waar mogelijk in op de landelijke plannen rond de Dag van de Architectuur.

Excursie 
Bezoek aan relevante spoorzone in Nederland (of daarbuiten). Naast het bezoek aan de locatie bieden we ook gesprekken met belangrijke spelers in het transformatiegesprek.