Dossier Spoorzone

In 2018 gaan we werken met vier dossiers en actuele thema’s die relevant zijn voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. We bundelen hiervoor al onze kennis en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en trekken conclusies.

DOSSIER STADSONTWIKKELING: SPOORZONE

Een discussie over verleden en toekomst van de Spoorzone komt op het juiste moment: er wordt nu door de gemeente ’s-Hertogenbosch actief gezocht naar de mogelijkheden voor dit gebied. In tegenstelling tot veel debatten over zaken die eigenlijk al besloten zijn, is er nu daadwerkelijk behoefte aan reflectie vanuit de stad. Het BAI brengt dit gesprek, als belangrijke kennispartner, mee op gang. Omdat de uitkomsten ervan relevant zijn voor de toekomst van dit gebied, zijn activiteiten als een stadsgesprek en ontwerpwedstrijd niet langer abstract maar (bijna) realistisch. Bovendien gaan ze over meer dan ruimtelijk ontwerp alleen, waardoor ze waardevol zijn voor meerdere plekken in het land. In bijna alle Nederlandse steden spelen immers thema’s overeenkomstig met ontwikkellijnen in de Spoorzone: ‘stedelijk programma’, ‘kwaliteit van openbare ruimte’, ‘herbestemming van industrieel erfgoed’, ‘bereikbaarheid’ en ‘energietransitie’.

De ontwikkeling in en van de Bossche Spoorzone is een lopend proces. Het BAI levert hiervoor input op de juiste, zinvolle momenten. Voor het formuleren van de te bespreken thema’s en prijsvraaglocatie houden we actief contact met alle betrokken partijen.

In de Spoorzone komen meerdere ontwikkellijnen samen. Het BAI gaat de ruimtelijke component van een aantal van deze lijnen verkennen. Daarnaast faciliteren we het gesprek rond de ontwikkeling, in de vorm van een werksessie waar we ingaan op de actuele vragen in het proces en, naast de lokaal relevante kennis, voorbeelden uit het land aandragen.
De ontwerpwedstrijd zal zich richten op één of meerdere ontwikkellijnen. En ook de ontwerpprijsvraag landt hier; het zal zich richten op een concrete opgave in het gebied, met randvoorwaarden die voortkomen uit de werksessie.

Samenvatting van alle activiteiten en gesprekken, aangevuld met een breder essay over de ontwikkeling van spoorzones in het algemeen in vergelijking met de Bossche situatie. Ook aandacht voor de toekomst, met een inventarisatie van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Dit dossier geeft enerzijds weer wat er nu gebeurd in het gebied, terwijl er door de ontwerpwedstrijd en werksessie ook een blik in de toekomst wordt geboden. Het dossier laat zien wie er actief zijn in de ontwikkeling en biedt inspiratie vanuit andere steden. Dit dossier wordt online gepubliceerd, mogelijk ook in breder verband van de Spoorzone-transformatie.

PROGRAMMA

Vervolgsessie Spoorzone
In 2017 verkenden we tijdens een sessie in de wijk de stand van zaken in de Spoorzone. In het najaar organiseerden we een eerste Stadsgesprek (Denksessie Spoorzone), waar we met alle betrokkenen spraken over de toekomst en de ontwikkelrichting die dit gebied vorm moeten geven. In 2018 gaan we verder. We organiseren een Vervolgsessie Spoorzone, waarbij we ingaan op één of meerdere concrete ontwikkellijnen, mogelijk in de vorm van een werksessie. In deze sessie werken we met stakeholders concreet aan een aantal deelvragen. In de aanloop naar deze sessie wordt een aantal stakeholders al gevraagd om na te denken over de toekomst en hun positie daarin. Deze gesprekken worden gepubliceerd in het dossier en vormen een basis voor verdere discussie.

Ontwerpwedstrijd
Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt gezocht naar relevante plekken in de Spoorzone waar een ontwerp kan bijdragen aan het stadsleven. De inzendingen van de ontwerpwedstrijd worden gebruikt als inspiratie voor daadwerkelijke ingrepen, met aandacht voor een bredere discussie over soortgelijke locaties.

Dag van de Architectuur
Op de Dag van de Architectuur richten we ons in 2018 voornamelijk op de Spoorzone. We onderzoeken of het mogelijk is om meerdere locaties toegankelijk te maken voor het publiek en of we korte lezingen kunnen (laten) verzorgen over de verschillende deelgebieden en projecten. Het BAI neemt hier een coördinerende rol, zodat we een breed programma kunnen neerzetten. Hierbij haken we waar mogelijk in op de landelijke plannen rond de Dag van de Architectuur.

Excursie 
Bezoek aan relevante spoorzone in Nederland (of daarbuiten). Naast het bezoek aan de locatie bieden we ook gesprekken met belangrijke spelers in het transformatiegesprek.